Ferdynand Himml 1837-1898


Ferdynand Antoni Himml

Rodzice:

?
Józef
Himml

ca 1816
?

Rodzina: